Östra grundskolan – En känsla av stolthet

Välkommen till Östra grundskolans nystartade blogg här på pedagog Huddinge. Jag heter Anna Kiltorp och är sedan drygt 4 år skolledare på skolan. Tillsammans med en enormt skicklig personal får jag varje dag möjligheten att inspireras, engageras, utmanas, glädjas, förundras och imponeras av våra elever. Jag hoppas att vi med denna blogg skall synliggöra hela Östra grundskolans arbete och att ni som läser den kan vara delaktiga i vårt utvecklingsarbete.

Förändringsprocessen

Östra grundskolan har under de senaste fyra åren genomgått en genomgripande förändringsprocess. Synen på lärande har omdefinierats och tillsammans har vi aktivt arbetat för att skapa en skola för framtiden. För att omdefiniera kunskapsbegreppet och utbilda elever i framtidskompetenser behöver även skolledarskapet genomsyras av detta. Det handlar om att inte låta ramarna begränsa verksamheten och det handlar om att låta pedagogerna hitta sitt eget driv och inte sätta gränser. Skolledningen skall vara en servicefunktion som möjliggör för pedagoger att vara kreativa, nyfikna, ha ett gott självförtroende, pröva egna idéer, lösa problem, ta initiativ och ansvar, arbeta självständigt och tillsammans med andra, kommunicera och samarbeta samt våga ta kontakter med omvärlden. De förmågor som vi vill utveckla hos eleverna vill vi också utveckla hos våra pedagoger och det är också förmågor som skolledning måste våga gestalta. Det ställer krav på en skolledning att våga satsa på kulturbärare, ställa rätt frågor och se sig själv som en stödfunktion som främjar kreativt tänkande. Vi jobbar för ett utökat handlingsutrymme och en lust och motivation hos pedagogerna.

Fyra byggstenar

På Östra grundskolan har vi därför valt att satsa på fyra byggstenar som skall vara vägledande för all verksamhet på skolan och finnas som en grund inom alla ämnen och i möten med elever, entreprenöriellt förhållningssätt, språkutvecklande förhållningssätt, IT i undervisningen samt likabehandling. Att arbeta för en ökad likvärdighet är något som har varit och är viktigt på skolan och organisationen skall därför vara funktionell och dynamisk med spetskompetenser som kan leda arbetet framåt. Många olika möten och samarbeten utjämnar skillnader och höjer lägstanivån. Det ska inte spela någon roll i vilken undervisningssituation man befinner sig i och alla skall ha samma chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar. I den här bloggen kommer ni att få följa hur vi praktiskt arbetar med våra byggstenar dvs entreprenöriellt och språkutvecklande förhållningssätt, IT i undervisningen samt likabehandling.

Förbättrade resultat

Resultaten har under de senaste åren pekat uppåt för Östra grundskolan och vårterminen 2016 kunde vi för första gången se direkta resultat av att eleverna under tre år arbetat med ett entreprenöriellt och språkutvecklande förhållningssätt samt med pedagoger som använt IT som ett pedagogiskt verktyg. Skolan har gått från att vara en av Huddinges skolor med sämst resultat till att ligga bland de högsta. Drygt 10 % av eleverna på högstadiet räknas som nyanlända och många elever med annan språklig bakgrund har med hjälp och stöd av IT i kombination med ett språkutvecklande förhållningssätt fått chansen att nå höga resultat. Med hjälp av det entreprenöriella förhållningssättet har eleverna också fått möjligheten att möta en värld utanför skolan vilket har varit en viktig del att främja kreativiteten och nyfikenheten och framförallt våga tro på sina drömmar.

Vi hoppas att ni vill följa med oss på vår resa!